Členský poplatok

Členský poplatok na rok je stanovený na 25 € a treba ho zaplatiť do konca kalendárneho roka na rok nasledujúci t.j. do 31.12.

Príklad:
Členské na rok 2023 treba zaplatiť do 31.12.2022 (tzn., že do 31.12.2022 musia prísť peniaze na účet, takže treba zaplatiť skôr a neodkladať to na poslednú chvíľu). Takže kto neuhradí členský príspevok 25 € do 31.12.2022 a chce byť členom SKS pri SPK aj naďalej tak po 1.1.2023 bude musieť zaplatiť členský príspevok + zápisné čo činí spolu 45 €. Uhradiť členský príspevok sa dá výlučne iba bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet v banke, pripadne hotovosťou do pokladne. Žiadny iný spôsob nebude akceptovaný a platby poštovou poukážkou budú brané ako neuhradené z dôvodu nemožnosti ich jednoznačnej identifikácie.

V zmysle zápisnice zo zasadnutia konferencie SKS pri SPZ konanej dňa 14.4.2012 o 11,00 hod. vo Zvolene je každý člen, mimoriadny člen a kandidát klubu povinný členský poplatok na nasledujúci rok uhradiť do 31.12. bežného roka, v opačnom prípade stráca členstvo v SKS pri SPK, a taktiež s poukazom na správu dozornej rady prednesenú na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 8.3.2014 vo Zvolene, v ktorej uložila výboru SKS pri SPK dôsledne dodržiavať toto nariadenie, kto neuhradí členské do stanoveného termínu prestáva byť členom SKS pri SPK a pri opätovnom vstupe do klubu bude musieť uhradiť aj zápisné ktoré je 20 €, takže bude musieť zaplatiť 20 € + 25 €.

Dôrazne Vás preto upozorňujeme, že nebudú platiť žiadne výnimky a ten, kto nezaplatí členské do konca roka a bude chcieť byť aj naďalej členom SKS pri SPK bude musieť okrem členského zaplatiť aj zápisné a to BEZ MOŽNOSTI AKÉHOKOĽVEK OSPRAVEDLNENIA.

Číslo účtu na zaplatenie členského do SKS pri SPK na rok 2023: 6619545001/5600 Prima banka
tvar IBAN: SK32 5600 0000 0066 1954 5001
BIC: KOMASK2X
Členské na rok 2023: 25,- €
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre príjemcu treba uviesť: meno a priezvisko, členské 2023
Napr.: Daniel Haraba clenske 2023
Pri neuvedení údajov do časti pre príjemcu nebude možné zidentifikovať platbu a priradiť ju k menu a z toho dôvodu nebude platba akceptovaná

Zároveň Vás žiadam o nahlásenie aktualizovaného zoznamu počtov dravcov vo vašej držbe, ktorá slúži len pre vnútornú potrebu klubu na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Od predsedov sokoliarskych stredísk očakávam, že mi pošlú aktualizovaný zoznam jednotlivých členov strediska. Predsedovia sokoliarskych stredísk oznámia informáciu o platení členského príspevku na rok 2023 všetkým členom strediska, aby na to nezabudli.

Zároveň pripomínam nezaradeným členom, že každý člen a kandidát musí byť v nejakom stredisku. Člen ktorý nie je zaradený v žiadnom stredisku musí uhradiť členské na rok 2023 vo výške 35 €. Na zakladajúcej konferencii SKS pri SPK  bolo schválené uznesenie, že každý člen klubu požiada o zaradenie do niektorého strediska, ak nepožiada, zaplatí v danom roku zvýšené členské o 10 € oproti schválenému základnému členskému (25 €) tzn. členské na rok 2023 je 35 € u člena SKS pri SPK nezaradeného v stredisku.

S pozdravom Sokoliarstvu zdar

                                       Ing. Daniel Haraba                                                                  

                                      tajomník SKS pri SPK