Disciplinárny poriadok

Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej len „SKS pri SPK“) vydáva tento disciplinárny poriadok:

§ 1          
Predmet úpravy

Tento disciplinárny poriadok SKS pri SPK upravuje:

 1. a)základné zásady disciplinárneho konania (ďalej len „konanie“),
 2. b)skutkové podstaty disciplinárnych previnení,
 3. c)disciplinárne opatrenia,
 4. d)disciplinárne orgány,
 5. e)postup disciplinárnych orgánov pri konaní,
 6. f)dokazovanie,
 7. g)rozhodovanie,
 8. h)odvolanie a rozhodnutie odvolacieho orgánu,
 9. i)trovy konania,
 10. j)preskúmavacie konanie,
 11. k)výkon disciplinárneho opatrenia,
 12. l)záverečné ustanovenie         

§ 2
Základné zásady konania

 1. Disciplinárny orgán pri riešení disciplinárnych previnení postupuje výlučne podľa tohto disciplinárneho poriadku (ďalej len „DP“). Na disciplinárne konanie (ďalej len „konanie) sa nevzťahuje zákon o správnom konaní ani zákon o priestupkoch.
 2. Disciplinárny orgán je povinný konať o každom oznámení týkajúcom sa podozrenia z disciplinárneho previnenia člena Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej len „sokoliara“). Nikoho nemožno postihnúť pre iné, ako pre disciplinárne previnenie a to len spôsobom, ktorý ustanovuje tento DP. Disciplinárny orgán je povinný poučiť obvineného o jeho právach a povinnostiach a poskytnúť mu možnosť ich uplatniť.
 3. Obvinený má právo zúčastniť sa konania, okrem prípadov, ak tento DP ustanovuje inak. Ak si toto právo neuplatní a konania sa nezúčastní napriek riadnemu predvolaniu, disciplinárny orgán môže konať a rozhodnúť i v jeho neprítomnosti. Konanie pred disciplinárnym orgánom je verejné, okrem prípadov, ak tento DP ustanovuje inak.
 4. Orgány SKS pri SPK a sokoliari, ktorí môžu prispieť k objasneniu veci, sú povinní pomáhať disciplinárnemu orgánu pri objasnení disciplinárneho previnenia.
 5. Disciplinárny orgán musí dodržiavať zásadu hospodárnosti, bez zbytočných prieťahov tak, aby bol čo najskôr zistený skutočný stav veci a mohlo byť vydané disciplinárne rozhodnutie.

§ 3 
Disciplinárne previnenia

 1. Disciplinárnym previnením je konanie sokoliara, ktoré je v rozpore so zákonom alebo jeho vykonávacími predpismi, a nevykazuje znaky trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu. Disciplinárnym previnením je aj úmyselné alebo nedbanlivostné konanie sokoliara, ktorý nerešpektuje rozhodnutia orgánov SKS pri SPK a neplní si v stanovených lehotách uložené povinnosti.
 2. Disciplinárnym previnením je, ak sokoliar
 3. a)premiestni a privlastní si ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany, bez súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru,
 4. b)počas kontroly v poľovnom revíri poľovníckou strážou na jej požiadanie nepredloží poľovný lístok, preukaz člena SKS pri SPK, v prípade lovu zveri povolenia na jej lov a dokladu, ktorým môže preukázať svoju totožnosť; zároveň je povinný strpieť vykonávané úkony,
 5. c)pri love poľovným dravcom nemá pri sebe poľovný lístok, preukaz člena SKS pri SPK, povolenie na lov zveri a druhovú kartu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu Policajného zboru, poľovníckemu hospodárovi, poľovníckej stráži a orgánu štátnej správy poľovníctva. /Ide o §53/1 zák. o poľovníctve/
 6. d)po skončení platnosti povolenia na lov zveri ho jeho držiteľ neodovzdá do 30 dní príslušnému poľovníckemu hospodárovi,
 7. e)sa nachádza v poľovnom revíri s poľovným dravcom bez zápisu do knihy návštev poľovného revíru, vykonal nesprávny alebo neúplný zápis do knihy návštev poľovného revíru, okrem účasti na spoločnej poľovačke,
 8. f)neplní alebo porušuje povinnosti podľa § 55 ods. 1,2,7 a 8 zákona o poľovníctve,
 9. g)na lov zveri použije iné jedince poľovných dravcov okrem tých, ktoré sú označené a evidované podľa zákona o poľovníctve,
 10. h)pri chove a predvádzaní  dravca a sovy nedodržiava zásady welfare.

§ 4
Disciplinárne opatrenia

 1. Ak sa obvinený dopustil disciplinárneho previnenia a disciplinárny orgán neupustí od uloženia disciplinárneho opatrenia a skutkový stav hodnoverne preukáže, môže uložiť obvinenému niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
 2. a)písomné napomenutie,
 3. b)peňažnú pokutu až do 500.- EUR,
 4. c)pozastavenie členstva až na 3 roky,
 5. d)pozastavenia členstva do zaplatenia trov disciplinárneho konania,
 6. e)vylúčenie sokoliara zo SKS pri SPK.
 7. Disciplinárny orgán po prešetrení prípadu môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak je skutkový stav hodnoverne preukázaný, obvinený si previnenie prizná, svoje konanie oľutuje, škodu nahradí, stupeň nebezpečnosti konania je nízky a vzhľadom na osobu obvineného možno očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné konanie vo veci pred disciplinárnym orgánom. V takomto prípade vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie, že obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, ale od uloženia disciplinárneho opatrenia upustil.
 8. Obvinenému možno uložiť v jednom konaní len jedno disciplinárne opatrenie. Ak sa súčasne dopustil viacerých disciplinárnych previnení jedným alebo viacerými konaniami možno mu uložiť úhrnné disciplinárne opatrenie. Ak sa do jedného roku od uloženia disciplinárneho opatrenia dopustil ďalšieho disciplinárneho previnenia disciplinárny orgán mu uloží nové, prísnejšie disciplinárne opatrenie.
 9. Uložené a vymožené pokuty sú majetkom SKS pri SPK.
 10. Ak disciplinárny orgán uzná, že obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, súčasne s disciplinárnym opatrením, taktiež  v prípade upustenia od uloženia disciplinárneho opatrenia,  zaviaže ho uhradiť trovy konania, za ktoré sa považujú všetky náklady spojené s konaním o disciplinárnom previnení.      

§ 5
Disciplinárne orgány

 1. Disciplinárnymi orgánmi sú:
 2. a)disciplinárna komisia (ďalej len „DK“) ako disciplinárny orgán konajúci v I stupni
 3. b)disciplinárna komisia SPK (ďalej len „DK SPK“) ako disciplinárny orgán konajúci v II stupni.
 4. DK je 4-členná, skladá sa z troch členov a predsedu, ktorých volí konferencia SKS pri SPK na 5 ročné funkčné obdobie. Členom DK môže byť len sokoliar. Člen DK nemôže byť člen zvolený do iných funkcií v klube.        

§ 6
Vecná a miestna príslušnosť disciplinárnych orgánov

 1. Ako disciplinárny orgán prvého stupňa pôsobí DK vo vzťahu ku všetkým členom SKS pri SPK, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia.
 2. Ako odvolací orgán proti rozhodnutiam DK pôsobí DK SPK.
 3. DK rozhoduje v trojčlennom senáte, ktorý sa skladá z predsedu senátu a dvoch členov, ktorých určuje predseda DK.

§ 7
Vylúčenie disciplinárneho orgánu alebo jej člena z konania

 1. Člen senátu je vylúčený z prerokovania a rozhodovania o veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobe obvineného možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
 2. O námietke zaujatosti a vylúčení člena senátu DK rozhoduje predseda senátu; ak rozhodne o zaujatosti člena senátu, určí zároveň nového člena senátu. O vylúčení predsedu senátu DK rozhoduje prezident SKS pri SPK; ak rozhodne o jeho vylúčení, senát DK sa doplní ostatným členom DK a jej predseda sa určí losovaním.

§ 8
Začatie konania

 1. Konanie začína dňom doručenia oznámenia DK oprávneným subjektom, ktorým je:
 2. a)sokoliar,
 3. b)orgán štátnej správy na úseku poľovníctva,
 4. c)orgán činný v trestnom konaní,
 5. d)súd,
 6. e)orgán verejnej správy,

alebo na základe vlastných zistení disciplinárneho orgánu.

 1. Začatie konania sa zaznamená do registra DK.
 2. Konanie sa nezačína na základe anonymného oznámenia; takéto oznámenie sa nezaznamenáva ani do registra disciplinárneho orgánu.
 3. Ak je disciplinárne oznámenie nejasné alebo neúplné, predseda DK vyzve oznamovateľa, aby v lehote do 7 (14) dní doplnil oznámenie tak, aby bolo z neho zrejmé, proti komu smeruje, o podozrenie z akého disciplinárneho previnenia ide a kedy sa malo stať. Ak oznamovateľ takejto výzve v určenej lehote nevyhovie, oznámenie sa nezapíše a DK o ňom nekoná.

§ 9
Konanie pred senátom

 1. Senát koná a rozhodne o každom oznámení zapísanom v registri DK na zasadnutí.
 2. Po doručení oznámenia podľa § 8 predseda senátu vytýči termín zasadnutia, nariadi dokazovanie a určí rozsah dokazovania tak, aby obvinenému bolo doručené predvolanie na zasadnutie najmenej päť pracovných dní vopred. Zároveň sa obvinenému doručí spolu s predvolaním aj opis oznámenia. V predvolaní obvineného aj svedka upozorní na následky nedôvodnej neúčasti na konaní.
 3. Písomnosti, ktoré sa týkajú konania sa zasielajú doporučene do vlastných rúk. Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručené z dôvodu, že nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil DK a doposlanie nie je možné alebo poštovými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo adresát odmietol zásielku prevziať. V písomnom predvolaní musí byť obvinený poučený o tom, že ak sa riadne a včas na zasadnutie nedostaví, môže senát vykonať dokazovanie a rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti a taktiež, že má právo dať sa v konaní zastupovať inou osobou.
 4. Po otvorení zasadnutia senát najskôr vypočuje obvineného a až potom oznamovateľa, ďalších svedkov a následne vykoná ďalšie dôkazy potrebné na riadne zistenie skutkového stavu vo veci.
 5. Konanie vedie predseda senátu a ostatné osoby môžu vystupovať v konaní len s jeho súhlasom. Predseda senátu je oprávnený vykázať zo zasadnutia osoby, ktoré rušia priebeh konania. V záujme ochrany svedka môže byť svedok v konaní vypočutý v neprítomnosti obvineného. Po výpovedi svedka sa však táto výpoveď obvinenému vždy prečíta a umožní sa mu k nej vyjadriť.
 6. Senát rozhoduje len ak sú prítomní všetci členovia. Za rozhodnutie musí hlasovať nadpolovičná väčšina členov senátu.
 7. Zasadnutie je verejné.

§ 10
Dočasné pozastavenie činnosti funkcionára SKS pri SPK

Ak je obvineným člen prezídia, poradného orgánu pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, držanie pernatých dravcov a sov alebo dozornej rady SKS pri SPK a jeho zotrvanie vo funkcii by mohlo ovplyvniť priebeh konania alebo jeho výsledok alebo jeho zotrvanie vo funkcii až do právoplatného skončenia konania by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť tohto orgánu, senát môže uznesením pozastaviť výkon funkcie obvineného až do právoplatného rozhodnutia. Konanie o pozastavení výkonu funkcie je neverejné a obvinený sa naň nemusí predvolať. Na doručovanie tohto rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia o doručení písomností v konaní. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

§11
Dokazovanie

 1. Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpoveď obvineného, výpovede svedkov, stanoviská orgánov štátnej správy, iný dokumentačný materiál, odborné správy, stanoviská a posudky, vyjadrenia orgánov SKS pri SPK a listinné dôkazy.
 2. V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä či
 3. a)sa stal skutok, ktorý je predmetom oznámenia,
 4. b)takýto skutok je disciplinárnym previnením,
 5. c)tento skutok spáchal obvinený.
 6. Obvinený musí byť senátom poučený o tom, že má právo nevypovedať a že k výpovedi nesmie byť nijakým spôsobom donucovaný. Ak sa rozhodne vypovedať, má právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú oznámenia, prejednávaného skutku, uvádzať akékoľvek skutočnosti, ktoré považuje za vhodné na svoju obranu, navrhovať dôkazy, ktoré sa majú v konaní vykonať, ďalej o práve vyjadrovať sa ku všetkým vykonaným dôkazom, o práve záverečného slova. Po vyhlásení rozhodnutia ho poučí o práve podať odvolanie.
 7. Svedok musí byť senátom poučený o tom, že má právo nevypovedať, ak by svojou výpoveďou privodil nebezpečenstvo disciplinárneho stíhania sebe alebo osobe sebe blízkej, ako aj o práve nevypovedať, ak je obvinený jeho príbuzným v priamom pokolení. Ďalej o tom, že je povinný vypovedať pravdu a o tom že, má právo na svedočné, ktoré je povinný si uplatniť a vyčísliť najneskôr do skončenia zasadnutia, na ktoré bol predvolaný.
 8. Listinné dôkazy, odborné správy, stanoviská a posudky, stanoviská orgánov štátnej správy, senát oboznámi na zasadnutí ich prečítaním.
 9. Senát môže vykonať v rámci dokazovania aj také dôkazy, ktoré obvinený alebo oznamovateľ nenavrhli.
 10. Návrh na vykonanie dôkazu, ktorý podľa názoru senátu neprispeje k riadnemu zisteniu skutkového stavu vo veci, alebo je pre rozhodnutie nadbytočný alebo nevykonateľný, senát nevykoná a návrh na vykonanie takéhoto dôkazu zamietne. Uvedenú skutočnosť poznamená v zápisnici zo zasadnutia.

§ 12
Rozhodovanie

 1. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia senát prihliadne na
 2. a)okolnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie stupňa nebezpečnosti spáchaného disciplinárneho previnenia,
 3. b)okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu disciplinárneho previnenia alebo ho umožnili,
 4. c)motív konania obvineného,
 5. d)výšku spôsobenej škody, prípadne iného následku.
 6. Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje
 7. a)priznanie obvineného a oľutovanie konania vykazujúceho znaky disciplinárneho previnenia,
 8. b)napomáhanie pri zisťovaní skutkového stavu veci,
 9. c)nahradenie spôsobenej škody,
 10. d)doterajšia bezúhonnosť.
 11. Za priťažujúcu okolnosť sa považuje
 12. a)spáchanie disciplinárneho previnenia zo zištných dôvodov,
 13. b)spáchanie viacerých disciplinárnych previnení jedným alebo viacerými skutkami,
 14. c)zneužitie funkcie v SKS pri SPK na spáchanie disciplinárneho previnenia,
 15. d)spôsobenie vyššej škody, za ktorú sa považuje škoda nad 500.- €,
 16. e)spáchanie disciplinárneho previnenia ako organizátor alebo člen organizovanej skupiny,
 17. f)ak obvinený bol v minulosti právoplatne potrestaný za disciplinárne previnenie a od uloženia trestu do spáchania skutku neuplynula doba dvoch rokov,
 18. g)ak v predchádzajúcom konaní bolo od uloženia disciplinárneho opatrenia upustené a od skončenia konania do spáchania skutku neuplynula doba jeden rok.
 19. Senát po vykonaní dokazovania hlasovaním na neverejnej porade rozhodne o vine, právnej kvalifikácii disciplinárneho previnenia, o druhu a výške disciplinárneho opatrenia a trovách konania.
 20. Rozhodnutie vyhlási senát vždy verejne.
 21. Rozhodnutie senátu musí obsahovať označenie orgánu, ktorý ho vydal, deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje obvineného, výrok o konaní naplňujúcom znaky disciplinárneho previnenia so stručným uvedením najpodstatnejších skutkových zistení, právnu vetu disciplinárneho previnenia, právnu kvalifikáciu disciplinárneho previnenia, výrok o uloženom disciplinárnom opatrení, výrok o trovách konania, odôvodnenie rozhodnutia, poučenie o opravnom prostriedku, pečiatku disciplinárneho orgánu, dátum rozhodnutia senátu a podpis predsedu senátu.
 22. Rozhodnutie senátu sa doručí obvinenému a oznamovateľovi. Proti tomuto rozhodnutiu môžu obvinený a oznamovateľ podať odvolanie (§15).
 23. Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia môže senát kedykoľvek opraviť opravným rozhodnutím a to aj bez návrhu. Opravné rozhodnutie sa doručí obvinenému a oznamovateľovi. Proti opravnému rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

§ 13
Neprípustnosť konania

 1. Konanie nemožno začať, a ak sa začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť, ak
 2. a)oznámenie nebolo podané oprávneným subjektom,
 3. b)je disciplinárne previnenie premlčané; premlčacia doba je jeden rok odo dňa, kedy sa disciplinárny orgán o disciplinárnom previnení dozvedel, najviac však dva roky odo dňa kedy k disciplinárnemu previneniu došlo,
 4. c)obvinenému zaniklo členstvo v SKS pri SPK; počas prerušenia členstva premlčacia lehota spočíva,
 5. d)z výsledkov vykonaného dokazovania konania je zrejmé, že skutok označený ako disciplinárne previnenie sa nestal,
 6. e)z oznámenia alebo z výsledkov konania je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie,
 7. f)z výsledkov vykonaného dokazovania disciplinárneho konania je zrejmé, že skutok označený ako disciplinárne previnenie nespáchal obvinený,
 8. g)v predmetnej veci už bolo právoplatne rozhodnuté a nejde o preskúmanie vyšším disciplinárnym orgánom.
 9. Premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po zistení alebo oznámení disciplinárneho previnenia. Prerušuje sa začatím konania alebo riadne podaným odvolaním. Ak je skutok predmetom trestného stíhania alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota spočíva až do dňa postúpenia podania alebo doručenia právoplatného rozhodnutia týchto orgánov príslušnému disciplinárnemu orgánu a týmto dňom začína plynúť prerušená premlčacia lehota.
 10. Rozhodnutie súdov alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného činu alebo priestupku nevylučuje konanie proti sokoliarovi disciplinárnym orgánom. Disciplinárny orgán rozhoduje nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov a môže uložiť disciplinárne opatrenie aj v prípadoch, keď štátne orgány zastavili trestné stíhanie alebo priestupkové konanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní stíhaného trestný čin alebo priestupok, ak je však toto konanie disciplinárnym previnením.

§ 14
Zápisnica

 1. O každom zasadnutí vyhotoví senát zápisnicu.
 2. Zápisnica zo zasadnutia obsahuje
 3. a)označenie disciplinárneho orgánu,
 4. b)mená prítomných predsedu a členov senátu,
 5. c)mená zúčastnených osôb,
 6. d)priebeh zasadnutia,
 7. e)obsah výpovedí vypočutých osôb,
 8. f)označenie listinných a iných dôkazov, ktoré boli na zasadnutí prečítané,
 9. g)rozhodnutie senátu,
 10. h)dátum, čas začatia a skončenia vyhotovenia zápisnice,
 11. i)podpis osoby, ktorá zápisnicu vyhotovila,
 12. j)podpis predsedu a členov senátu.
 13. O neverejnom hlasovaní predsedu a členov senátu sa vyhotoví samostatná zápisnica, ktorá sa po podpísaní vloží do obálky, zalepí, opatrí odtlačkom pečiatky disciplinárneho orgánu a tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. Do tejto zápisnice o hlasovaní môže nahliadnuť iba odvolací disciplinárny orgán.
 14. Ak o to obvinený alebo oznamovateľ požiada, musí mu byť zápisnica zo zasadnutia k nahliadnutiu predložená.

§ 15
Odvolanie

 1. Proti rozhodnutiu DK môže obvinený a oznamovateľ podať odvolanie a to ústne do zápisnice po oznámení rozhodnutia alebo do osem dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom prvostupňového disciplinárneho orgánu.
 2. Odvolanie proti rozhodnutiu DK sa začína predložením veci na rozhodnutie ODK SPK.
 3. O podanom odvolaní môže DK rozhodnúť v autoremedúre, ak zistí nové skutočnosti, ktoré sú dôvodom na vyhovenie odvolaniu v plnom rozsahu. Ak odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, podané odvolanie spolu s kompletným spisovým materiálom predloží do 60 dní od podania odvolania na rozhodnutie o odvolaní ODK SPK.

§ 16 
Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho orgánu

 1. DK odvolanie zamietne, ak
 2. a)bolo podané oneskorene,
 3. b)bolo podané neoprávnenou osobou,
 4. c)bolo podané osobou, ktorá sa odvolania do zápisnice výslovne vzdala alebo znovu podala odvolanie, ktoré v tej istej veci už predtým výslovne vzala späť,
 5. d)ak je nedôvodné.
 6. Ako oneskorené nemôže byť zamietnuté odvolanie, ktoré oprávnená osoba podala oneskorene len preto, že sa spravovala nesprávnym poučením.
 7. ODK SPK zruší napadnuté rozhodnutie ak zistí, že
 8. a)DK porušila ustanovenia, ktorými bola povinná sa v konaní riadiť alebo, ktorými sa jej ukladá zabezpečiť riadne objasnenie veci,
 9. b)DK rozhodla na základe nejasných alebo neúplných skutkových zistení alebo sa nevyrovnala so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie,
 10. c)po vykonanom dokazovaní pred DK naďalej existujú pochybnosti o správnosti skutkových zistení a na objasnenie veci treba dôkazy opakovať alebo vykonávať ďalšie dôkazy a ich vykonávanie pred ODK SPK by znamenalo nahrádzať činnosť DK,
 11. d)uložené disciplinárne opatrenie je neprimerané.
 12. Ak je chybná len časť napadnutého rozhodnutia a možno ju oddeliť od ostatných, zruší ODK SPK rozhodnutie len v tejto časti; ak však zruší hoci i len sčasti výrok o vine, zruší vždy súčasne celý výrok o disciplinárnom opatrení, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú vo výroku o vine svoj podklad.
 13. Po zrušení napadnutého rozhodnutia podľa odseku 3 senát ODK SPK vo veci rozhodne sám alebo uloží DK, aby vec znovu prejednala a rozhodla a nariadi vykonanie ďalšieho dokazovania, rozsah ktorého určí. Rozhodnutím ODK SPK je DK viazaná. DK môže v ďalšom konaní vykonať aj iné dôkazy, ktoré jej ODK SPK vykonať nenariadila.

§ 17
Trovy konania

 1. Ak bol obvinený právoplatne uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia je povinný nahradiť
 2. a)trovy konania, výšku ktorých stanoví príslušný disciplinárny orgán,
 3. b)náklady dokazovania vykonaného v konaní.
 4. Trovy, ktoré obvinenému vznikli s účasťou na zasadnutí znáša SKS pri SPK, len ak bolo konanie proti nemu právoplatne zastavené.

§ 18
Preskúmanie právoplatného rozhodnutia

 1. ODK SPK môže na návrh obvineného alebo oznamovateľa, do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, preskúmať rozhodnutie DK, ktoré nebolo napadnuté odvolaním a nadobudlo tak právoplatnosť.
 2. Rozhodnutie podľa odseku 1 môže zrušiť, ak pri vynesení právoplatného rozhodnutia došlo
 3. a)k porušeniu ustanovení DP,
 4. b)skutkový stav nebol vykonaným dokazovaním preukázaný,
 5. c)po právoplatnosti rozhodnutia vyšli najavo skutočnosti alebo dôkazy DK skôr neznáme, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie vo veci samej.
 6. Ak ODK SPK zruší právoplatné rozhodnutie, uloží DK vec znovu prejednať a rozhodnúť. DK je právnym názorom ODK SPK viazaná.
 7. Preskúmavacie konanie ODK SPK vykoná na neverejnom zasadnutí, len ak od právoplatnosti rozhodnutia neuplynula doba jedného roku. Proti rozhodnutiu ODK SPK odvolanie nie je prípustné.

§ 19
Výkon disciplinárneho opatrenia

 1. Disciplinárne opatrenie možno vykonať len po tom, ako disciplinárne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.
 2. Zaevidovanie disciplinárneho opatrenia zabezpečí disciplinárny orgán, ktorý vo veci vydal právoplatné rozhodnutie zaslaním právoplatného a vykonateľného rozhodnutia tajomníkovi SKS pri SPK, ktorý vedie centrálny register disciplinárnych opatrení a tiež zamestnávateľovi, ak obvinený vykonáva zamestnanie ako sokoliar.
 3. Pri disciplinárnom opatrení, ktoré je časovo vymedzené začína plynúť doba dňom nasledujúcim po dni, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.
 4. Disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu uloženú rozhodnutím disciplinárneho orgánu je disciplinárne potrestaný povinný uhradiť na účet SKS pri SPK do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. V rovnakej lehote je povinný uhradiť aj náklady trov konania.

§ 20
Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárneho rozhodnutia

Disciplinárne rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť, ak

 1. a)odvolanie nie je prípustné,
 2. b)obvinený a oznamovateľ nepodali proti nemu v určenej lehote odvolanie,
 3. c)obvinený sa odvolania výslovne vzdal ústne do zápisnice alebo písomne doručeným podaním disciplinárnemu orgánu,
 4. d)podané odvolanie do rozhodnutia odvolacieho orgánu vzal späť,
 5. e)rozhodnutie bolo vydané v odvolacom konaní, proti ktorému ďalšie odvolanie nie je prípustné,
 6. f)rozhodnutie bolo vydané v preskúmavacom konaní.

§ 21
Záverečné ustanovenie

Členská schôdza Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore schválila tento DP dňa 24. marca 2018 pod číslom DP1/2018 s účinnosťou od 24.marca 2018.