CITES

Upravené na základe listu  č. 5277/2014-2.3 zo dňa 24.11.2014 z Ministerstva životného prostredia SR.

Postup pri prihlasovaní a odchove živočíchov zaradených do CITES I a II.

Novelizácia zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciu obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2014 a novelizácia vyhlášky č. 110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 15/2005 Z.z. s platnosťou od 15.3.2013.

Postup pri prihlasovaní živočíchov je rozdielny či sa jedná o CITES I a nariadenia EU príloha A, alebo CITES II a nariadenia EU príloha B.

Keďže skoro všetky dravce a sovy z pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97  okrem orla stepného patria podľa nariadenia EU do prílohy A sťahuje sa na ne postup, ako keby sú zaradené do CITES I.

Chovateľ, ktorý odchová vtáky zaradené do CITES I a nariadenia EU prílohy A musí splniť nasledovné kroky:

  • Pri vyliahnutí mláďat tieto treba do druhovej karty zapísať v deň vyliahnutia (§ 11  ods. 4 zákona č. 15/2005 Z.z.) a nahlásiť písomne alebo elektronicky OÚ ŽP do 30 dní – zaslať kópiu druhovej karty (§ 11  ods. 3 zákona č. 15/2005 Z.z.).
  • Mláďaťa nezameniteľne označiť nesnímateľným krúžkom (mláďaťa vyliahnuté po 1.10.2013 musia byť označené krúžkom do distribútora krúžkov ktorý ma na to licenciu z MŽP SR (§ 13a  ods. 1 zákona č. 15/2005 Z.z.). – v súčasnosti na Slovensku nie je distribútor krúžkov z licenciou
  • Nezameniteľné označenie je potrebné vykonať pod dohľadom zamestnanca OÚ ŽP, ktorý o tom vyhotoví záznam (§ 13  ods. 1 zákona č. 15/2005 Z.z.).
  • Sokoliar ktorý dravca doviezol z krajín EU, tretích krajín, alebo odchoval musí požiadať OÚ ŽP o vydanie preukazu o pôvode bezodkladne po vykonaní nezameniteľného označenia (§ 12  ods. 5 zákona č. 15/2005 Z.z.).
  • Následne chovateľ požiada MŽP SR o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (žltý CITES) (§ 8 ods. 2 zákona č. 15/2005 Z.z.) na  vopred vyplnenom požadovanom tlačive. Na každého dravca sa dáva samostatne výplne tlačivo
  • Zároveň pošle aj sprievodný list, kde sa identifikuje buď dátumom narodenia alebo IČO-m, uvediete na seba kontakt - číslo telefónu a taktiež uvediete druh komerčnej činnosti.

Súčasťou sprievodného listu bude aj:

a)  oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je držiteľom exemplára, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b)  fotokópia

1. preukazu o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. a) zákona,

2. povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,

3. potvrdenia podľa osobitného predpisu alebo

4. záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha podľa § 13 ods. 1 zákona, súčasť ktorého je aj fotokópia druhovej karty exemplára živočícha a fotokópie preukazov o pôvode matky a otca exemplára živočícha alebo iných dokladov preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára živočícha.

c)  doklad o zaplatení správneho poplatku (6 eur za každý exemplár),

Pri splnení uvedených požiadaviek by do 30 dní malo prísť POTVRDENIE - povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (žltý CITES).

Pri predaji, alebo darovaní odchovaných dravcov treba každú zmenu na druhovej karte nahlásiť na OÚ ŽP do 30 dní.

Chovateľ, ktorý odchová vtáky zaradené do CITES II a nariadenia EU prílohy B postupuje obdobne ako je uvedené vyššie, čo sa týka druhovej karty a nezameniteľného označenia. Ak sa živočích bude pohybovať len v rámci SR nie je potrebné mať na živočícha udelený súhlas na premiestnenie podľa (§ 8  ods. 3 zákona č. 15/2005 Z.z.).

Treba mať vypísaný doklad o nadobudnutí, ktorý sa odovzdáva novému majiteľovi. Zmenu je potrebné zapísať do DK, ale nie je povinnosť túto zmenu bezodkladne nahlasovať na OÚ ŽP.

 

Keď si to zhrnieme:

1.   Každý živočích musí byť nezameniteľne označený a musí mať preukaz o pôvode ( § 12 ods. 5).

2.   Pri nadobudnutí – kúpe takéhoto živočícha treba zapísať do druhovej karty (DK).

3.   Na príslušný OÚ ŽP chovateľa treba do 30 dní od nadobudnutia alebo každej inej zmeny poslať fotokópiu DK alebo jej časti, na ktorej je zaznačený živočích.

4.   V prípade odchovu mláďat ich chovateľ musí nezameniteľne označiť (krúžkom alebo mikročipom) pod dohľadom zamestnanca okresného úradu a ich označenie zapísať do DK.

5.   OÚ ŽP vyhotoví z označenia záznam.

6.   Chovateľ vypíše pre každého jedného živočícha žiadosť, na ktorú nalepí spodným okrajom do kolónky č. 20 kolok o hodnote 6 euro. V prípade udania pohlavia v žiadosti v kolónke č. 4 stanoveného DNA analýzou treba doložiť aj fotokópiu o tejto analýze.

7.   Vyplnené tlačivá treba doporučene poslať na MŽP SR spolu so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať dátum narodenia chovateľa, číslo telefónu a druh komerčnej činnosti. Prílohou tohto sprievodného listu okrem žiadosti (vyplnené tlačivo) musí byť fotokópia DK živočícha tej časti ktoré obsahuje evidenciu o predmetnom exemplári  a jeho rodičoch na ktorého žiadame potvrdenie (žltý papier), fotokópia potvrdenia oboch rodičov a fotokópia z nezameniteľného označenia vyhotovený OÚ ŽP.

8.   Do 30 dní by mal chovateľ obdržať potvrdenie (žltý papier).

Zásadné úkony, ktoré treba urobiť pri chove a odchove živočíchov zaradených do skupiny CITES II  a nariadenia EU prílohy B.

1.   Každý živočích musí byť nezameniteľne označený a musí mať doklad o nadobudnutí (faktúra, čestné prehlásenie, preukaz o pôvode a i. ).

2.   Pri nadobudnutí – kúpe takéhoto živočícha treba zapísať do druhovej karty (DK).

3.   Na príslušný OÚ ŽP chovateľ žiadnu zmenu (kúpa, predaj, výmena, odchov) nemá povinnosť nahlasovať.

4.   V prípade odchovu mláďat ich chovateľ musí nezameniteľne označiť (krúžkom alebo mikročipom) a ich označenie zapísať do DK.

5.   Chovateľ vypíše pre každého jedného odchovaného živočícha tlačivo – doklad o nadobudnutí (viď príloha), ktorý v prípade predaja alebo výmeny odovzdá novému majiteľovi a túto zmenu (dátum a adresu nového majiteľa) zapíše do DK.

Link praimo na stranku CITES kde je platná legislatíva, zákony, tlačiva, kontakty, ...

www.cites.sk/cites.html