CITES

Default Image

Zákon č. 15/2002 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciu obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2014 § 8  Konanie o udelení výnimky a súhlasu(2) Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1 obsahuje najmäa) identifikačné údaje o žiadateľovi vrátane čísla faxu a telefónu,b) názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,c) druh a účel komerčnej činnosti,d) údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1.

§ 12 Preukázanie pôvodu, spôsobu nadobudnutia a registrácia exemplárov

(4) Pôvod podľa odseku 1 je povinný držiteľ exemplára preukázať okrem prípadu podľa odseku 21
a) preukazom o pôvode exemplára živočícha, ak ide o živé exempláre plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplárov druhov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. g)] (ďalej len "preukaz o pôvode") alebob) iným písomným dokladom, 43) ak ide o živé exempláre rýb, obojživelníkov, bezstavovcov a rastlín druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) prinesených z iného členského štátu Európskej únie.

(5) Držiteľ živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplárov druhov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. g)- sokoliarov sa to netýka jedná sa iba o papagáje a spevavce] písomne požiada príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode bez zbytočného odkladua) po uskutočnenom dovoze exemplára živočícha z tretej krajiny,b) po prinesení exemplára živočícha z iného členského štátu Európskej únie,c) po odchove exemplárov živočíchov, u ktorých nie je povinnosť nezameniteľného označenia alebod) po nezameniteľnom označení ním odchovaných exemplárov živočíchov, u ktorých je povinnosť nezameniteľného označenia podľa § 13. (21) Povinnosť preukazovať pôvod exemplára preukazom o pôvode podľa odseku 4 písm. a) a spôsob nadobudnutia exemplára potvrdením o registrácii podľa odsekov 17 a 18 sa nevzťahuje na exempláre, skupiny A, ktorých držiteľ má platné potvrdenie o pôvode podľa osobitného predpisu, 9) a na exempláre skupiny B, ktoré boli nadobudnuté v súlade s osobitným predpisom.9)

§ 13 Nezameniteľné označenie exemplárov

(1) Držiteľ živých exemplárov vybraných druhov živočíchov je povinný zabezpečiť ich nezameniteľné označenie. Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť označenie exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) pod dohľadom zamestnanca okresného úradu . Držiteľ exemplárov iných druhov je povinný zabezpečiť ich označenie pod dohľadom zamestnanca okresného úradu alebo ním poverenej organizácie ochrany prírody a krajiny, ak okresný úrad neurčí inak. Prítomný zamestnanec okresného úradu alebo ním poverená organizácia vyhotoví z označenia záznam. Náklady na nezameniteľné označenie exemplárov znáša držiteľ exemplára v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu.43b).