CITES

NOVELA ZÁKONA A VYHLÁŠKY CITES

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (novela zákona CITES) a vyhláška MŽP SR č. 387/2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela vyhlášky CITES), ktoré priniesli viacero zmien v oblasti vedenia evidencie, preukazovania pôvodu, či nezameniteľného označovania exemplárov (v našom prípade dravcov a sov). V nasledujúcom článku sa pokúsim zhrnúť postup pri klasických situáciách kedy sa nás tento zákon týka (nadobudnutie dravca, prevoz dravca) s poukazom na prijaté zmeny.
 
1. Povinnosti pri nadobudnutí dravca, vedenie evidencie
Pri nadobudnutí dravca Vám chovateľ alebo predávajúci odovzdá spolu s ním aj tzv. CITES (alebo slangovo „žltý papier“), čo je v podstate osvedčenie o výnimke zo zákazu komerčných činností v zmysle nariadenia CITES (nariadenie (ES) č. 338/97), respektíve ak ide o dravca uvedeného v prílohe A môže Vám vydať aj  preukaz o pôvode (novela vyhlášky CITES zrušila  vydávanie preukazov o pôvode pre exempláre druhov z prílohy B a C a tiež potvrdenia o registrácii.) Dravec musí byť tiež nezameniteľne označený (najčastejšie nesnímateľným krúžkom alebo čipom). V zmysle § 9 ods. 1 zákona CITES je každý držiteľ exemplára povinný viesť  evidenciu a na požiadanie  orgánu štátnej správy je povinný ju predložiť a umožniť orgánu podrobnú identifikáciu exemplára a preukázať spôsob jeho nadobudnutia. Evidenciu predstavuje na naše účely druhová karta exemplára živočícha (ďalej len „druhová karta“). Druhovú kartu a pokyny na jej vyplnenie nájdete v prílohe č. 5 k vyhláške CITES. Do nej držiteľ zapisuje exemplár (ako už jej názov napovedá, pre každý druh je držiteľ povinný viesť osobitnú druhovú kartu) v deň jeho narodenia, vyliahnutia alebo iného nadobudnutia  a vyradí ho v  deň jeho predaja, vývozu, úhynu alebo v deň, keď nastal iný dôvod jeho vyradenia (napríklad deponácia – keď je Váš dravec na nejaký čas v držbe niekoho iného napríklad z dôvodu odchovu). Takže keď nadobudnete dravca, alebo po akejkoľvek zmene,  ste povinný zapísať údaje o ňom do  druhovej karty a túto v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 zaslať na MŽP SR a to  v lehote  30 dní od vykonania zmeny v prípade druhov z prílohy A, a do  14 dní od vykonania zmeny v prípade druhov z prílohy B. Druhová karta sa zasiela až po zmene (napr. kúpa, predaj, úhyn, vyliahnutie a pod.), ktorá nastala po 1. januári 2019 (vrátane)Ak v druhovej karte nenastala po 1. januári 2019 žiadna zmena, držiteľ ju na MŽP SR nezasiela. Od 1. januára 2021 sa bude druhová karta zasielať na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, vedecký orgán. Druhovú kartu bude možné zasielať písomne alebo elektronicky, na tento účel by mala byť zriadená emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V novele vyhlášky CITES je zároveň aktualizovaný zoznam druhov, na ktoré sa táto povinnosť (resp. povinnosť viesť druhovú kartu, preukazovať pôvod preukazom o pôvode exemplára živočícha a povinnosť nezameniteľného označovania) nevzťahuje. Povinnosť uchovania evidencie od vykonania posledného zápisu (resp. ukončenia chovu) sa predlžuje z 5 na 10 rokov. Týka sa to pritom tej evidencie o exemplároch, v prípade ktorej od vykonania posledného zápisu držiteľom neuplynulo k 1. januáru 2019 päť rokov t. j. posledný zápis bol vykonaný po 31. decembri 2013. Novela vyhlášky CITES priniesla aj zmeny vo formulári druhovej karty, pričom nové tlačivo je možné používať už od 1. januára 2019. Staré tlačivo druhovej karty môže držiteľ používať najdlhšie do 31.marca 2019. Vyhláška CITES tiež zaviedla používanie písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia exemplára. Používa sa v prípade, ak držiteľ nie je povinný preukázať pôvod písomným dokladom (CITES) alebo preukazom o pôvode, tak preukazuje spôsob nadobudnutia písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia (doklad o spôsobe nadobudnutia). Toto vyhlásenie nevydáva štátny orgán (vyplní si ho každý sám), ktorý ho však môže v prípade pochybností preveriť. Táto povinnosť sa týka držiteľov ostatných živých i neživých živočíchov z prílohy A – D. Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia je možné nájsť na webe MŽP SR www.minzp.sk. Pri každej zmene držiteľa exemplára je držiteľ povinný odovzdať novému držiteľovi spolu s exemplárom aj písomné vyhlásenie a uchovať si jeho kópiu po dobu 10 rokov. Táto povinnosť sa  tak nevzťahuje na exempláre s vydaným dokladom CITES a s preukazom o pôvode. Čo sa týka sokoliarsky držaných dravcov týka sa to  dravcov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) 338/97 (harris, myšiak červenochvostý, orol stepný).
 
2. Prevoz dravcov
Čo sa týka prevozu dravcov v rámci EÚ, vždy keď sa prevážajú dravce z jedného chovného zariadenia do druhého (napríklad na účely predaja, deponácie, vystavenia na verejnosti a pod.)  je potrebné požiadať o vydanie tzv. tracys. Ide o žiadosť o udelenie súhlasu na premiestnenie v zmysle čl. 9 nariadenia CITES. Je potrebné mať vozidlo schválené veterinárnou správou na prevoz zvierat a mať osvedčenie o spôsobilosti vodiča na prepravu zvierat.  v iných prípadoch je držiteľ povinný pri kontrole preukázať, že má dravca nadobudnutého legálne (musí mať pri sebe „žltý papier“ – CITES). V prípade prevozu alebo dovozu z tretích krajín (mimo EÚ) je potrebné postupovať podľa § 2 zákona CITES.
 
3. Ďalšie zmeny od 1.1.2019
Čo sa týka ďalších zmien ktoré nastali účinnosťou od 1.1.2019, novela zákona CITES ustanovuje lehotu, v ktorej je držiteľ živého exemplára stavovcov z prílohy A a živého vtáka z prílohy B povinný zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie do 30 dní od jeho narodenia/vyliahnutia alebo iného nadobudnutia. Ak exemplár nie je možné nezameniteľne označiť z dôvodov špecifických fyzických alebo etologických vlastností daného živočícha, držiteľ požiada pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty príslušný okresný úrad o určenie iného vhodného označenia alebo inej lehoty. Vo vzťahu k druhom z prílohy B novela zákona CITES rozširuje povinnosť nezameniteľného označenia aj na vtáky pochádzajúce z voľnej prírody. Ruší sa tiež vykonávanie dohľadu zamestnanca okresného úradu nad nezameniteľným označením - držiteľ už nebude povinný k označeniu prizývať okresný úrad. Okresné úrady budú mať kompetenciu vykonať fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia v prípade jej dožiadania MŽP SR, alebo na základe vlastného podnetu (napr. pred vydaním preukazu o pôvode). Držiteľ bude teda zodpovedný za súlad čísla krúžku alebo mikročipu, ktorý uvedie pri žiadosti podanej na príslušný orgán. Novela zákona CITES ruší preplácanie DNA testov, ktoré nariaďuje MŽP SR (najčastejšie v rámci udeľovania výnimky zo zákazu komerčných činností) alebo okresný úrad (v rámci vydávania preukazov o pôvode). Náklady na nariadené DNA testy bude znášať žiadateľ. DNA testy budú hradené štátom iba v prípade výkonu štátneho dozoru (prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo okresného úradu). Podnikateľom pribudne povinnosť (okrem informácií a povinností, ktoré už sú povinní zverejňovať) na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste chovného zariadenia ponúkaného exemplára zverejniť vedecké meno druhu, jeho zaradenie do príloh A až D a označenie „Chránené podľa CITES“. Cieľom tohto ustanovenia je zvýšiť informovanosť kupujúceho a upozorniť ho na to, že z kúpy exemplára vyplývajú aj isté povinnosti.
 Novela vyhlášky CITES nadväzuje na novelu zákona CITES. Sokoliarov  sa týkajú najmä úpravy náležitostí žiadosti na vydanie potvrdení a povolení, úpravy druhovej karty a prechodných ustanovení vo vzťahu k používaniu doterajšieho tlačiva druhovej karty,  aktualizácie zoznamu druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia, nevydáva sa preukaz o pôvode a ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, predĺženia lehoty na vykonanie nezameniteľného označenia a vydania preukazu o pôvode pre exempláre v chovnej alebo rehabilitačnej stanici na 12 mesiacov. Samozrejme uvedené informácie v tomto článku  slúžia len na predbežné oboznámenie sa so zmenami v predpisoch CITES.  Všetky detaily a  potrebné informácie nájdete na stránke MŽP SR na linku: http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/.
 
Potvrdenie o prevode a pôvode živých exemplárov skupiny B, C,D-/nariadenie č. 1332/2005 ES, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 338/97 ES a Z. z. 15/2005 podľa § 12a
 

Postup pri prihlasovaní živočíchov zaradených

do prílohy A, B, C a D nariadenia Rady. 

Upravené na základe listu  č. 5277/2014-2.3 zo dňa 24.11.2014 z Ministerstva životného prostredia SR.

Postup pri prihlasovaní a odchove živočíchov zaradených do CITES I a II.

Novelizácia zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciu obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2014 a novelizácia vyhlášky č. 110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 15/2005 Z.z. s platnosťou od 15.3.2013.

Postup pri prihlasovaní živočíchov je rozdielny či sa jedná o CITES I a nariadenia EU príloha A, alebo CITES II a nariadenia EU príloha B.

Keďže skoro všetky dravce a sovy z pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97  okrem orla stepného patria podľa nariadenia EU do prílohy A sťahuje sa na ne postup, ako keby sú zaradené do CITES I.

Chovateľ, ktorý odchová vtáky zaradené do CITES I a nariadenia EU prílohy A musí splniť nasledovné kroky:

  • Pri vyliahnutí mláďat tieto treba do druhovej karty zapísať v deň vyliahnutia (§ 11  ods. 4 zákona č. 15/2005 Z.z.) a nahlásiť písomne alebo elektronicky OÚ ŽP do 30 dní – zaslať kópiu druhovej karty (§ 11  ods. 3 zákona č. 15/2005 Z.z.).
  • Mláďaťa nezameniteľne označiť nesnímateľným krúžkom (mláďaťa vyliahnuté po 1.10.2013 musia byť označené krúžkom do distribútora krúžkov ktorý ma na to licenciu z MŽP SR (§ 13a  ods. 1 zákona č. 15/2005 Z.z.). – v súčasnosti na Slovensku nie je distribútor krúžkov z licenciou
  • Nezameniteľné označenie je potrebné vykonať pod dohľadom zamestnanca OÚ ŽP, ktorý o tom vyhotoví záznam (§ 13  ods. 1 zákona č. 15/2005 Z.z.).
  • Sokoliar ktorý dravca doviezol z krajín EU, tretích krajín, alebo odchoval musí požiadať OÚ ŽP o vydanie preukazu o pôvode bezodkladne po vykonaní nezameniteľného označenia (§ 12  ods. 5 zákona č. 15/2005 Z.z.).
  • Následne chovateľ požiada MŽP SR o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (žltý CITES) (§ 8 ods. 2 zákona č. 15/2005 Z.z.) na  vopred vyplnenom požadovanom tlačive. Na každého dravca sa dáva samostatne výplne tlačivo
  • Zároveň pošle aj sprievodný list, kde sa identifikuje buď dátumom narodenia alebo IČO-m, uvediete na seba kontakt - číslo telefónu a taktiež uvediete druh komerčnej činnosti.

Súčasťou sprievodného listu bude aj:

a)  oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je držiteľom exemplára, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b)  fotokópia

1. preukazu o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. a) zákona,

2. povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,

3. potvrdenia podľa osobitného predpisu alebo

4. záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha podľa § 13 ods. 1 zákona, súčasť ktorého je aj fotokópia druhovej karty exemplára živočícha a fotokópie preukazov o pôvode matky a otca exemplára živočícha alebo iných dokladov preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára živočícha.

c)  doklad o zaplatení správneho poplatku (6 eur za každý exemplár),

Pri splnení uvedených požiadaviek by do 30 dní malo prísť POTVRDENIE - povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (žltý CITES).

Pri predaji, alebo darovaní odchovaných dravcov treba každú zmenu na druhovej karte nahlásiť na OÚ ŽP do 30 dní.

Chovateľ, ktorý odchová vtáky zaradené do CITES II a nariadenia EU prílohy B postupuje obdobne ako je uvedené vyššie, čo sa týka druhovej karty a nezameniteľného označenia. Ak sa živočích bude pohybovať len v rámci SR nie je potrebné mať na živočícha udelený súhlas na premiestnenie podľa (§ 8  ods. 3 zákona č. 15/2005 Z.z.).

Treba mať vypísaný doklad o nadobudnutí, ktorý sa odovzdáva novému majiteľovi. Zmenu je potrebné zapísať do DK, ale nie je povinnosť túto zmenu bezodkladne nahlasovať na OÚ ŽP.

 

Keď si to zhrnieme:

1.   Každý živočích musí byť nezameniteľne označený a musí mať preukaz o pôvode ( § 12 ods. 5).

2.   Pri nadobudnutí – kúpe takéhoto živočícha treba zapísať do druhovej karty (DK).

3.   Na príslušný OÚ ŽP chovateľa treba do 30 dní od nadobudnutia alebo každej inej zmeny poslať fotokópiu DK alebo jej časti, na ktorej je zaznačený živočích.

4.   V prípade odchovu mláďat ich chovateľ musí nezameniteľne označiť (krúžkom alebo mikročipom) pod dohľadom zamestnanca okresného úradu a ich označenie zapísať do DK.

5.   OÚ ŽP vyhotoví z označenia záznam.

6.   Chovateľ vypíše pre každého jedného živočícha žiadosť, na ktorú nalepí spodným okrajom do kolónky č. 20 kolok o hodnote 6 euro. V prípade udania pohlavia v žiadosti v kolónke č. 4 stanoveného DNA analýzou treba doložiť aj fotokópiu o tejto analýze.

7.   Vyplnené tlačivá treba doporučene poslať na MŽP SR spolu so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať dátum narodenia chovateľa, číslo telefónu a druh komerčnej činnosti. Prílohou tohto sprievodného listu okrem žiadosti (vyplnené tlačivo) musí byť fotokópia DK živočícha tej časti ktoré obsahuje evidenciu o predmetnom exemplári  a jeho rodičoch na ktorého žiadame potvrdenie (žltý papier), fotokópia potvrdenia oboch rodičov a fotokópia z nezameniteľného označenia vyhotovený OÚ ŽP.

8.   Do 30 dní by mal chovateľ obdržať potvrdenie (žltý papier).

Zásadné úkony, ktoré treba urobiť pri chove a odchove živočíchov zaradených do skupiny CITES II  a nariadenia EU prílohy B.

1.   Každý živočích musí byť nezameniteľne označený a musí mať doklad o nadobudnutí (faktúra, čestné prehlásenie, preukaz o pôvode a i. ).

2.   Pri nadobudnutí – kúpe takéhoto živočícha treba zapísať do druhovej karty (DK).

3.   Na príslušný OÚ ŽP chovateľ žiadnu zmenu (kúpa, predaj, výmena, odchov) nemá povinnosť nahlasovať.

4.   V prípade odchovu mláďat ich chovateľ musí nezameniteľne označiť (krúžkom alebo mikročipom) a ich označenie zapísať do DK.

5.   Chovateľ vypíše pre každého jedného odchovaného živočícha tlačivo – doklad o nadobudnutí (viď príloha), ktorý v prípade predaja alebo výmeny odovzdá novému majiteľovi a túto zmenu (dátum a adresu nového majiteľa) zapíše do DK.

Link praimo na stranku CITES kde je platná legislatíva, zákony, tlačiva, kontakty, ...

www.cites.sk/cites.html

Vytiahnuté niektoré § zo zákona č. 15/2005

Zákon č. 15/2002 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciu obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1.1.2014 § 8  Konanie o udelení výnimky a súhlasu(2) Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1 obsahuje najmäa) identifikačné údaje o žiadateľovi vrátane čísla faxu a telefónu,b) názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a pri exemplároch vybraných druhov spôsob a kód označenia podľa § 13,c) druh a účel komerčnej činnosti,d) údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1.
§ 12 Preukázanie pôvodu, spôsobu nadobudnutia a registrácia exemplárov
(4) Pôvod podľa odseku 1 je povinný držiteľ exemplára preukázať okrem prípadu podľa odseku 21
a) preukazom o pôvode exemplára živočícha, ak ide o živé exempláre plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplárov druhov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. g)] (ďalej len "preukaz o pôvode") alebob) iným písomným dokladom, 43) ak ide o živé exempláre rýb, obojživelníkov, bezstavovcov a rastlín druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) prinesených z iného členského štátu Európskej únie.

(5) Držiteľ živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplárov druhov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. g)- sokoliarov sa to netýka jedná sa iba o papagáje a spevavce] písomne požiada príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode bez zbytočného odkladua) po uskutočnenom dovoze exemplára živočícha z tretej krajiny,b) po prinesení exemplára živočícha z iného členského štátu Európskej únie,c) po odchove exemplárov živočíchov, u ktorých nie je povinnosť nezameniteľného označenia alebod) po nezameniteľnom označení ním odchovaných exemplárov živočíchov, u ktorých je povinnosť nezameniteľného označenia podľa § 13. (21) Povinnosť preukazovať pôvod exemplára preukazom o pôvode podľa odseku 4 písm. a) a spôsob nadobudnutia exemplára potvrdením o registrácii podľa odsekov 17 a 18 sa nevzťahuje na exempláre, skupiny A, ktorých držiteľ má platné potvrdenie o pôvode podľa osobitného predpisu, 9) a na exempláre skupiny B, ktoré boli nadobudnuté v súlade s osobitným predpisom.9)
§ 13 Nezameniteľné označenie exemplárov
(1) Držiteľ živých exemplárov vybraných druhov živočíchov je povinný zabezpečiť ich nezameniteľné označenie. Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť označenie exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) pod dohľadom zamestnanca okresného úradu . Držiteľ exemplárov iných druhov je povinný zabezpečiť ich označenie pod dohľadom zamestnanca okresného úradu alebo ním poverenej organizácie ochrany prírody a krajiny, ak okresný úrad neurčí inak. Prítomný zamestnanec okresného úradu alebo ním poverená organizácia vyhotoví z označenia záznam. Náklady na nezameniteľné označenie exemplárov znáša držiteľ exemplára v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu.43b). 

Zoznam pôvodných druhov v SR, ktoré sú zaradené v prílohách Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

A. živočíchy

Druh

 Príloha nariadenia ES/dohovoru CITES:

Accipiter gentilis - jastrab lesný A/II
Accipiter nisus - jastrab krahulec  A/II
Aegolius funereus - kuvik  kapcavý  A/II
Aegypius monachus – sup tmavohnedý  A/II
Aquila heliaca - orol kráľovský  A/I
Aquila chrysaetos - orol skalný A/II
Aquila clanga - orol hrubozobý    A/II
Aquila pomarina - orol krikľavý  A/II
Aquila rapax - orol stepný B/II
Asio flammeus - myšiarka močiarna  A/II
Asio otus - myšiarka ušatá        A/II
Athene noctua - kuvik plačlivý A/II
Bubo bubo - výr skalný                  A/II
Buteo buteo - myšiak lesný   A/II
Buteo lagopus - myšiak severský           A/II
Buteo rufinus - myšiak hrdzavý  A/II
Circaetus gallicus - hadiar krátkoprstý A/II
Circus aeruginosus - kaňa močiarna       A/II
Circus cyaneus - kaňa sivá     A/II
Circus macrourus - kaňa stepná A/II
Circus pygargus - kaňa popolavá  A/II
Falco biarmicus – sokol tmavý  A/II
Falco columbarius - sokol kobec         A/II
Falco cherrug - sokol rároh  A/II
Falco naumanni-sokol bielopazúrový  A/II
Falco peregrinus - sokol sťahovavý A/I
Falco subbuteo - sokol lastovičiar  A/II
Falco tinnunculus - sokol myšiar   A/II
Falco vespertinus - sokol červenonohý   A/II
Glaucidium passerinum - kuvik vrabčí  A/II
Gyps fulvus - sup bielohlavý        A/II
Haliaeetus albicilla - orliak morský A/I
Hieraaetus pennatus - orol myšiakovitý  A/II
Milvus migrans - haja tmavá  A/II
Milvus milvus - haja červená        A/II
Neophron percnopterus - sup biely    A/II
Nyctea scandiaca - sova snežná     A/II
Otus scops - výrik lesný               A/II
Pandion haliaetus - kršiak rybožravý  A/II
Pernis apivorus - včelár lesný  A/II
Strix aluco - sova lesná                    A/II
Strix uralensis - sova dlhochvostá    A/II
Surnia ulula - krahuľa hôrna A/II
Tyto alba - plamienka driemavá  A/II