Umiestnenie a trasport dravcov

Požiadavky na umiestnenie dravcov
 
Dravce, s ktorými sa denne pravidelne manipuluje, sú v štádiu výcviku alebo lovu. Ako u iných  druhov zvierat aj pri sokoliarskom výcviku, vlastník musí mať zverené zviera pod kontrolou. Táto kontrola si vyžaduje uviazanie dravca k posedu alebo k rukavici pre efektívny a bezpečný manažment a manipuláciu s nimi.                                                                                     Každé miesto, kde je jedinec uviazaný, musí byť bezpečné pre umiestnenie posedu, z pohľadu veľkosti a voľného priestranstva v okolí, aby dravec sa nemohol zraňovať nárazom na predmety a na dosah iného dravca. Základným princípom stanovenia voľného priestranstva je podmienka, aby pri vyrazení sa nemohol dotknúť žiadneho predmetu zobákom alebo koncami krídel.Požiadavky na minimálne rozmery voliér pre dravce, ktorými sa manipuluje, resp. loví.
 
V chove v týchto priestoroch sa neočakáva denný výcvik vo forme možnosti lietania vo voľnosti. Prvoradá podmienka na držbu a umiestnenie dravca voľne vo voliére je možnosť akcelerovať rýchlosť a náraz do steny voliéry. Z dôvodu prevencie zranenia takého druhu sú preferované štvorcové, resp. obdĺžnikové voliéry bez možnosti akcelerovať takú rýchlosť, ktorou by dravec sám sebe spôsobil zranenie náletom na stenu voliéry ohradenú pletivom. Aktuálny rozmer je zvolený podľa pomerov sokoliara, druhovej závislosti chovaného dravca a v akej forme a za akým účelom je dravec chovaný. Rozumie sa či sa jedná o imprintovaného jedinca, chovaného za účelom rozmnoženia v páre, resp. za účelom letu a pravidelného výcviku. Manažment a starostlivosť o dravce imprintované s denným, aktívnym kontaktom človeka, ktorým sa rozumie kŕmenie alebo prebratie na rukavicu sú podstatne iné, ako u chovných jedincov, kde činnosť a aktivita človeka je v priestoroch voliéry minimalizovaná. Z toho dôvodu sú aj limitované požiadavky na sanitáciu, čistotu a údržbu zariadenia. Vyrušovanie dravcov počas obdobia rozmnožovania a preperovania musí byť minimálna zo strany chovateľa a veterinárneho lekára. Vstup do voliéry je možný  iba v nevyhnutných prípadoch z hľadiska zdravotných rizík chovaných jedincov. Na druhej strane voliéry imprintovaných jedincov a voliéry s denným kontaktom sokoliara sú umiestnené a zariadené tak, aby umožnili maximálnu interakciu s chovateľom-sokoliarom. Veľkosť voliér musí spĺňať podmienky buď minimálne navrhovaných dĺžok jednotlivých strán, resp. v individuálnych prípadoch celkovú rozlohu vyhradenej plochy.
Rozmery voliér 
parametre sú uvádzané ako
šírka x dĺžka x výška
Malý dravec
sokol krahulec, sokol kobec,
sokol myšiar
do 300 g

Stredný dravec
sokol sťahovavý,
sokol rároh, myšiak

Veľký dravec
orly, supy, výr

 Dravce v tréningu využívané na lov
s pravidelným kontaktom - a prepravovacia voliéra
 1,8 x 1,8 x 2 m
cca 3,5 m2
 2,5 x 2,5 x 2 m
cca 6 m2
4 x 3 x 2,5 m
cca 12 m2
 Prirodzený chovný pár 3 x 2 x 2 m 4 x 3 x 2 m 6 x 4 x 3 m
 Komora imprintovaného jedinca 1,8 x 1,8 x 2 m
cca 3 m2
2,5 x 2,5 x 2 m
cca 6 m2
4 x 3 x 2,5 m
cca 12 m2

Transport dravcov

Dravce sa môžu prenášať na rukavici samotným sokoliarom, resp. môžu byť umiestnené v transportných boxoch alebo uviazané k vyhovujúcemu posedu. Počas transportu v závislosti od adaptácie dravca na stres a podnety, môže mať na hlave umiestnenú vhodnú sokoliarsku čiapočku.