Enviromentálna výchova

Členovia Slovenskeho klubu sokoliarov pri SPK sa už roky venujú environmentálnej výchove a vzdelávaniu detí predškolského veku a žiakov základných škôl. Vzdelávanie prebieha priamo v škôlkach a školách po celom Slovensku formou besiedok a prednášok spojených s ukážkami letu dravcov. Výklad je prispôsobený veku detí tak, aby im zábavnou a zaujímavou formou priblížil vtáky, ale najmä dravce. Ich telesnú stavbu a spôsob života. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami, ako je vzťah predátora a koristi.

PB181259

A tiež vzťahom človeka k životnému prostrediu a základných prírodných zákonitostí, ktoré v ňom platia. Poskytuje im ucelený elementárny pohľad na okolitú prírodu a prostredie. Učí deti pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca. Umožňuje im uvedomiť si aj vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k životnému prostrediu. Rozvíja schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu. Prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu. Nabáda žiakov, aby chodili do prírody a zaujímali sa o ňu. Takto koncipovaná výchova je veľmi dôležitá najmä v súčasnej dobe, keď deti veľké množstvo času trávia za počítačom a tabletom.

vystupenie1